ECOPROFIT (Environmental) Assistant

ECOPROFIT Assistant

Prostřednictvím školení ECOPROFIT Assistant přebíráte důležitou roli v oblasti udržitelného hospodářského a společenského rozvoje.

Díky tomuto školení získáte možnost uplatnit nejnovější poznatky v oblasti účinnosti zdrojů a energetické úspory, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, uplatnitelné jak ve Vašem osobním, tak i pracovním životě. Znalosti vycházející z celosvětové zkušenosti o vhodném využívání energií a šetrném zacházení s materiály, jakož i z nich vycházející životní styl udržitelného rozvoje, povedou k inovativním přístupům a k smysluplným ekologickým a ekonomickým opatřením pro lepší budoucnost.

Využijte nabídky školení ECOPROFIT Assistant a rozšiřte své kompetence o témata budoucnosti!

 

Přínosy

 

Účastníkům školení ECOPROFIT Assistant absolvování kurzu přinese především rozvoj jejich vlastních kompetencí, jako jsou:

- praktické uplatnění v soukromé sféře
- uplatnění v podnikání
- uvědomění si nákladů vzniklých konzumním životem
- hlubší porozumění široké škále technologií „šetrných k životnímu prostředí“
- změna v chování spotřebitelů - účinné využívání zdrojů
- zvýšení povědomí o odpadech
- úspora energií a energetický management
- udržitelný rozvoj v praxi

 

ale také přínosy z:

- lepšího pracovního uplatnnění
- mezinárodní certifikace
- dobrého základu pro další rozvoj

Zaměstnanci

„Zelené dovednosti“ v současné době představují významnou kvalifikaci na trhu práce. Absolvováním vzdělávacího programu ECOPROFIT Assistant budete schopni naplnit zvyšující se požadavky na ekologické hospodaření ve Vaší společnosti. Prokážete, že jste skrze vzdělávací program ECOPROFIT Assistant získali nejnovější a prakticky orientované znalosti, které můžete uplatnit jak ve své domácnosti, tak i v zaměstnání.

Nowadays green skills count as important additional qualification in the labour market. By attending the training course ECOPROFIT assistant you will be able to meet the increasing requirements of environmental business management. As a graduate, you will benefit from the ability to implement theoretical and practical knowledge both in private and professional life.

 

Studenti

Díky vzdělávacímu programu ECOPROFIT Assistant se Vám nabízí možnost získat aktuální teoretické i praktické znalosti v oblasti nakládání s odpady, udržitelného rozvoje a energií. Kompetence týkající se životního prostředí budou na trhu práce stále žádanějšími a jako absolvent budete těžit z mezinárodního certifikátu, který zvýší Vaše šance na pracovní uplatnění. Kromě toho tím také získáte perfektní základnu pro další rozvoj Vašich „zelených“ dovedností v oblasti životního prostředí nebo systémů energetického managementu.

 

Školicí střediska

Registrací se do seznamu školicích center pro realizaci projektu ECOPROFIT Assistant se Vám nabízí nové možnosti spolupráce např. s partnery z oblasti vzdělávání, se školiteli a hodnotiteli. 

Školitelé

Vzdělávací program ECOPROFIT Assistant je prakticky zaměřený kurz, který Vám pomůže rozvíjet „zelených dovedností“. Poskytované výukové a studijní materiály mají komplexní obsah, který je snadný na porozumění. Mimo to jsou během školení akceptovány i příslušné národní a regionální podmínky. Podstata tohoto školení je tedy postavena na předání praktických nástrojů pro snadné pochopení obsahu výuky.

Hodnotitelé

Zkouška ECOPROFIT Assistant nabízí moderní způsob ověření získaných znalostí. Během automaticky generovaného on-line testu jsou kandidáti přezkoušeni z obsahu vyučované látky. Otázky jsou konstruovány především tak, že vyžadují porozumění obsahu učiva než mechanické memorování textu.

 

<<back