ECOPROFIT Assistant

Szkolenie ECOPROFIT Assistant

„Głównym celem Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest integrowanie i wcielanie zasad, wartości i dobrych praktyk do formalnych systemów edukacji we wszystkie ich odpowiednie dziedziny oraz w edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Wyposaży to ludzi w wiedzę oraz umiejętności odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, podnosząc ich kompetencje i zaufanie oraz zwiększając możliwości działania na rzecz zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą, w trosce o wartości społeczne, równouprawnienie płci i zróżnicowanie kulturowe”.

Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2005-2014)

 

Zrównoważony rozwój to hasło przewodnie 21 wieku. Z racji tego, iż stanowi on obszerną, choć kompleksową gałąź wiedzy, nie może być włączany do istniejącego programu nauczania w placówkach edukacyjnych. Konieczne jest dalsze rozwijanie, doskonalenie oraz upowszechnianie edukacyjnych wzorców, takich jak badania i działania w obrębie nauk pokrewnych (interdyscyplinarność), wrażliwość międzykulturowa, różnorodność metodologiczna czy lokalny zakres oddziaływania. Wymienione zagadnienia, podobnie jak ochrona klimatu oraz środowiska, są – niezależnie od światowego kryzysu gospodarczego – istotne w kontekście ekonomicznym.

Specjalizacja, praktyka i dalsze badania w przedmiocie zrównoważonego rozwoju skutkują tworzeniem nowych możliwości i miejsc pracy dla bezrobotnych, a zwłaszcza osób posiadających kompetencje z tego zakresu.

Kwalifikacje nabyte podczas szkolenia ECOPROFIT Assistant można postrzegać w kategoriach kluczowego elementu umożliwiającego kształtowanie i rozwój „zielonych umiejętności” oraz wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem w edukacji dzieci, młodzieży, a także w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego.

Uczestnictwo w szkoleniu ECOPROFIT Assistant, którego ostatecznym etapem jest egzamin w trybie online oraz otrzymanie uznawanego międzynarodowo certyfikatu, pozwala na uzyskanie fundamentalnej wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania energią, gospodarowania odpadami oraz ochrony klimatu.

Kluczowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia to:

- Gospodarowanie odpadami
- Zrównoważony rozwój oraz ślad ekologiczny
- Ochrona klimatu
- Czystsza produkcja
- Zarządzanie energią

Cele

Szkolenie ECOPROFIT Assistant ma na celu podniesienie eko-kompetencji każdego uczestnika, przez co rozumie się:

- zdobycie podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania środowiskiem na poziomie teoretycznym oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce
- podniesienie poziomu świadomości dotyczącej ogólnej tematyki ekologicznej
- podniesienie poziomu świadomości dotyczącej ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zarządzania energią oraz gospodarowania odpadami
- praktyka w zakresie Identyfikacji potencjału oszczędności w przedsiębiorstw oraz gospodarstwie domowym oraz adaptacji oraz zastosowania metod omówionych podczas szkolenia

 

Korzyści

Uczestnicy szkolenia ECOPROFIT Assistant uzyskują następujące korzyści:

- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
- umiejętność wdrażania pozyskanych kompetencji w przedsiębiorstwie
- umiejętność szacowania kosztów komsupcji energii
- głębsze zrozumienie rangi technologii zrównoważonych
- zmiana przyzwyczajeń skutkująca w obniżeniu kosztów (oszczędność pieniędzy)
- wzrost świadomości w obszarze gospodarowania odpadami
- zwiększenie efektywności energetycznej rezultacie zarządzania energią
- długofalowy zrównoważony rozwój

Uczestnicy uzyskują ponadto:

- lepsze perspektywy kariery zawodowej
- międzynarodowy certyfikat

Przedsiębiorcy / pracownicy

Wiedza z zakresu zarządzania środowiskiem, ze względu na rosnące koszty energii oraz zmniejszające się zasoby surowców naturalnych, stanowi jedną z kwalifikacji coraz bardziej pożądanych przez pracodawców. Świadomość efektywnych sposobów użytkowania energii, surowców oraz materiałów pomocniczych, przynosi skutek w postaci oszczędności nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w sferze prywatnej. 

Uczniowie

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu ECOPROFIT Assistant uczniowie zyskują wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu gospodarowania odpadami, zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania energią. Wiedza dotycząca zarządzania środowiskiem, tzw. "zielone umiejętności", stanowi jedną z kwalifikacji coraz bardziej pożądanych przez pracodawców - dokumentem poświadczającym nabycie eko-kompetencji jest certyfikat ECOPROFIT Assistant o międzynarodowej randze, który uczestnik szkolenia otrzymuje w następstwie pozytywnego wyniku na egzaminie. Umiejętność racjonalnego korzystania z technologii środowiskowych oraz wewnętrzna motywacja pracownika do tego, aby firma funkcjonowała i rozwijała się zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, to czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy procesie rekrutacji nowego personelu.

Grupy docelowe

- uczniowie w wieku od 14 lat
- bezrobotni / aktywnie poszukujący pracy
- osoby zawodowo zainteresowanie tematyką zarządzania środowiskiem

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie szkoleń są trenerzy oraz audytorzy, do których obowiązków należy także ich organizacja, a także przeprowadzanie egzaminów. 

Struktura

Uczestnicy szkolenia ECORPOFIT Assistant nabywają niezbędną wiedzę i kwalifikacje poprzez prezentację konkretnych zastosowań w praktyce, pracę w grupach, a także dyskusje, w trakcie których następuje wymiana osobistych doświadczeń oraz poglądów.

Istnieje również możliwość wizyt studyjnych i wycieczek terenowych do miejsc, w jakich wdrożono proekologiczne rozwiązania, których tematyka jest poruszana podczas szkolenia.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia wynosi od 25 do 40 jednostek szkoleniowych.

Centra Szkoleniowe

Zarejestrowanie jednostki jako Centrum Szkoleniowe, oferujące praktykę ECOPROFIT Assistant, otwiera zupełnie nowe możliwości, m.in. partnerstwa z instytucjami edukacyjnymi, a także z innymi trenerami i audytorami.

Trenerzy

Treści szkolenia ECOPROFIT Assistant oparte są na praktycznych przykładach proekologicznych rozwiązań. Pomoce dydaktyczne oraz wskazówki metodyczne zostały dobrane w ten sposób, aby treści edukacyjne zostały łatwo zrozumiane i przyswojone przez uczestników szkolenia. 

Audytorzy

Egzamin ECOPROFIT w trybie online ma na celu sprawdzić to, w jaki sposób wiedza przekazywana podczas szkolenia wpłynęła na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności. Zadania zostały sformułowane w taki sposób, aby sprawdzić zrozumienie zagadnień poruszanych podczas zajęć. Wyniki generowane są w sposób automatyczny. 

 

<<back